תקנון האתר

ברוכים הבאים לאתר עמותת ידידי מגלן (ע”ר) – תנאי שימוש באתר האינטרנט 

1.       כללי

1.1.       ברוכים הבאים ל-  www.maglan.org אתר עמותת ידידי מגלן (ע”ר) מספר 580415248, המייצגת את ציבור בוגרי יחידת מגלן (להלן: “האתר“) השימוש באתר ובכל המדורים המשולבים בו הינו בכפוף לתנאי השימוש המפורטים באתר (להלן: “תנאי השימוש“).

1.2.       עמותת ידידי מגלן (ע”ר) מספר 580415248 היא הבעלים של האתר (להלן: “העמותה“).

1.3.       השימוש באתר כפוף להוראות ולתנאים המופיעים בתנאי השימוש, ואלה חלים, ללא תנאי, על כל משתמש באתר (להלן: “המשתמש”).

1.4.       המשתמש באתר זה, מאשר את הסכמתו לתנאי השימוש אלה לרבות בכל הנוגע למדיניות הפרטיות (להלן: “מדיניות הפרטיות“), אשר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. כמו כן, המשתמש מאשר בזאת כי קרא את תנאי שימוש אלה בעיון ובקפידה, הבין אותם והסכים כי יחולו עליו, ללא סייג, באופן בלתי חוזר. תקנון זה מהווה הסכם לכל דבר ועניין בין האתר למשתמש בו.

1.5.       העמותה רשאית, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, לשנות את תנאי השימוש באתר באמצעות עדכונם של תנאי השימוש.

1.6.       המשתמש מצהיר כי השימוש שיעשה באתר יהיה שימוש חוקי, ועל פי התנאים שנקבעו על ידי העמותה.

1.7.       תנאי השימוש באתר מיועדים לנשים וגברים כאחד ונוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. מקום בו נכתבים הדברים בלשון רבים, הכוונה גם ללשון יחיד, ולהפך.

1.8.       רק האמור בתקנון זה יחייב את האתר ואת העמותה. מקום בו יש סתירה או אי-התאמה בין האמור בתקנון זה ובין האמור במקום כלשהו באתר או במקום אחר (בסעיף קטן זה: “המקור-האחר“), יגבר האמור בתקנון זה, אף אם הוא מוקדם למקור-האחר, אף אם מוזכר תקנון זה במקור-האחר ואף אם המקור-האחר הנו ספציפי יותר ביחס לנושא הרלוונטי – כל זאת רק אם וככל שאין במקור-האחר כדי להרחיב את זכויות העמותה ו/או האתר ו/או אין במקור-האחר כדי לצמצם את חובות ו/או אחריות העמותה ו/או האתר.

1.9.       תכני האתר ויישומיו, כולם או חלקם, עשויים להופיע ולהיות מוצגים ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה תקשורתית אחרת, לרבות תקשורת קווית, סלולארית, טלוויזיה ו/או כל מדיה אחרת שהיא; תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה רלוונטיים וחלים על כל ערוץ ו/או מדיה תקשורתית בהם מופיעים ו/או יופיעו תכני האתר ו/או יישומיו, כולם או חלקם, בשינויים המחויבים.

1.10.    תכני האתר, כולם או חלקם, עשויים להיות מתורגמים לשפות שונות באמצעות כלי תרגום שונים; תכני האתר בנוסחם בעברית בלבד מחייבים את העמותה. תרגומם ככל שיעשה לשפות שונות הינו לנוחות המשתמש בלבד.

1.11.    כותרות הפרקים שלהלן, מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא תשמשנה לפרשנות תנאי השימוש.

2.       המשתמש

2.1.       כל אדם רשאי להשתמש בחלקי האתר שאינם מצריכים סיסמא. עבור החלקים אליהם נדרשת סיסמא תינתן גישה רק למי שעונה על הקריטריונים לחברות בעמותה כפי שמובאים בתקנון העמותה.

2.2.       על אף האמור לעיל, העמותה רשאית שלא לאפשר לאדם ולכל קבוצת אנשים את השימוש באתר, בין אם אושר שימוש כזה בעבר ובין אם לאו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן הנמקה ו/או במתן הודעה מראש.

2.3.       מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל יוסבר, שאי-מתן האפשרות להשתמש באתר יעשה בדרך-כלל מסיבות כגון אמצעי תשלום לא תקף, מסירת פרטים לא-נכונים, פגיעה בעמותה, באתר ו/או בספק כלשהו ו/או פגיעה במשתמש אחר או כל שימוש פסול אחר.

3.       קניין רוחני

3.1.       האתר תוכנו והשירותים שבו, לרבות אך לא רק זכויות היוצרים בכל הטקסטים, החומרים, היישומים, העיצוב הגרפי, יישומי תוכנה, הקבצים, הקודים, התמונות וסימני המסחר בו (להלן: “התוכן“), שייכים לעמותה ו/או לצד שלישי אשר התיר לה את השימוש בהם, והם מוגנים על ידי החקיקה הלאומית והבינלאומית הרלוונטית.

3.2.       המשתמש אינו רשאי להעתיק, להדפיס ולשמור את התוכן באתר או להשתמש בו לצרכים אלו, ללא קבלת הסכמתה המפורשת של העמותה לכך מראש ובכתב. 

3.3.       השימוש באתר ובתכנים שבו הינו “כפי שהוא” (“AS IS“), דהיינו, ללא כל אפשרות להתערבות או שינוי מצד משתמש כלשהו ולצרכים פרטיים בלבד. אסור בתכלית האיסור להשתמש באתר ו/או בתוכנו, באופן חלקי או כולל, למטרות מסחריות או לשם העתקה, תיקון, שינוי, שעתוק, שידור, הצגה, פרסום, שיווק, העברה, מכירה, או הפצה בכל דרך שהיא על ידי משתמש כלשהו, ללא ההסכמה מראש ובכתב לכך של העמותה.

4.       הפרת תנאי השימוש

הייתה לעמותה סיבה לחשוד כי הפר משתמש את תנאי השימוש, העמותה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, לדרוש ו/או לתבוע מהמשתמש כל סעד לו הינה זכאית, לרבות פיצוי כספי ו/או צו מניעה, זאת מבלי לגרוע מכל זכות או סעד העומדים ו/או שיעמדו לעמותה על פי דין.

  1. מדיניות הגנת הפרטיות

5.1.       העמותה מכבדת את פרטיותו של כל אדם שמבקר באתר. מדיניות הפרטיות מתארת את סוגי הנתונים האישיים שהעמותה אוספת באתרים, האופן בו העמותה עשויה להשתמש במידע זה ועם מי העמותה חולקת את המידע. מדיניות הפרטיות של העמותה מתארת גם את האמצעים בהם העמותה נוקטת לצורך שמירה על אבטחת המידע. העמותה מסבירה גם כיצד ניתן ליצור עמה קשר כדי (א) לקבל גישה, לשנות או למחוק את הנתונים שסיפקתם, (ב) לבטל כל הסכמה שניתנה לצורך עיבוד הנתונים האישיים של המשתתף, (ג) לבקש מהעמותה להימנע מלספק למשתתף מידע אודות המוצרים והשירותים של העמותה (ד) לענות על כל שאלה שעשויה להתעורר בנוגע לשיטות הפרטיות המקוונות של העמותה.

5.2.       העמותה רשאית לנהל מאגר מידע ולעבד כל נתון של המשתמשים (כגון שם, כתובת, מספר טלפון, פרטי אשראי, כתובת דואר אלקטרוני וכיוצא בזה), אשר יגיעו לידה על ידי המשתמש. מידע כאמור ישמש את העמותה לקידום מטרותיה. להלן יפורטו מספר דרכים בהן המשתמש יכול לספק את המידע ומהו סוג המידע שהמשתמש יכול לספק.

5.3.       אם ברצון המשתמש לקבל מידע או תמיכה מהעמותה, באפשרותו ליצור קשר באמצעות דוא”ל, טלפון או בקשות מידע באתר. הנתונים האישיים הספציפיים שעליו למסור יהיו תלויים במידע או בעזרה אותם ירצה לקבל. העמותה תשתמש במידע הזה רק לצורך יצירת קשר וכדי לספק את המידע או התמיכה הדרושים למשתמש.

5.4.       מדי פעם העמותה תבקש מהמבקרים באתר למלא שאלונים מקוונים וסקרי דעה אודות הפעילויות, הגישות ותחומי העניין שלהם. במידה וברצונן המבקרים להשתתף, העמותה תעשה שימוש בתגובתם כדי להפיק את תוצאות הסקר, ולפעמים, לצורך פרסום התוצאות הכולל באתר. העמותה תשמור את התגובות הללו כסטטיסטיקה אנונימית בלבד. העמותה לעולם לא תגלה, תמכור או תשכיר מידע מסוג זה לכל צד שלישי שהוא. העמותה לא מעבידה, משתמשת או שומרת נתונים אישיים אודות המבקרים בכל הקשור להשתתפותם בסקרים באתר אלא אם העמותה תקבל את הסכמתם המפורשת למסירת מידע זה.

5.5.       העמותה לא תשלח למשתתף חומרים שיווקיים (כדוגמת הודעות בנוגע לעדכונים, תכונות חדשות או הצעות שיווקיות) אלא אם תקבל את הסכמת המשתתף לעשות זאת, למשל באמצעות רישום לקבלת מידע אודות המוצרים והשירותים של העמותה. באפשרות המשתתף לבחור להפסיק לקבל את החומרים הללו בכל עת. לצורך כך, על המשתתף לבצע את האמור בהוראות הכלולות בדוא”ל או לשלוח הודעת תגובה בה מפורטת בקשתו.

5.6.       העמותה לא מוכרת, משכירה, סוחרת או מוסרת כל מידע אישי אודות המבקרים באתר שלה, מלבד המתואר לעיל. העמותה עשויה לחלוק מידע שנמסר לה על-ידי המבקרים באתר עם ספקי שירותים אותם שכרה לביצוע שירותים שונים עבורה.

5.7.       ספקי השירותים מחויבים בחוזה לעקרונות הפרטיות של העמותה ואינם מורשים להשתמש או לחשוף את המידע מלבד באופן ההכרחי לצורך ביצוע שירותים עבור העמותה, או לצורך עמידה בדרישות החוק. העמותה אינה מרשה להם להשתמש במידע לצורך מטרות השיווק שלהם.

5.8.       העמותה עשויה למסור מידע אודות המשתמש (א) אם העמותה נדרשת לעשות זאת בהתאם לחוק (ב) כמענה לבקשה מרשויות אכיפת החוק.

5.9.       העמותה שומרת את הזכות להעביר כל מידע שיש לה אודות המשתתף במקרה שבו תמכור או תעביר חלק או את כל העסקים או הנכסים שלה. במידה ומכירה או העברה זו יתרחשו, העמותה תנקוט במאמצים סבירים כדי לנסות ולהבטיח שמקבל המידע יעשה שימוש בנתונים האישיים שהמשתתף סיפק באמצעות אתר זה באופן ההולם את מדיניות הפרטיות הזו. במידה ומשתתף אינו מעוניין שמקבל המידע ימשיך בעיבוד הנתונים שלו, עליו ליצור עימו קשר.

5.10.    העמותה נוקטת מאמצים לאבטחת המידע האישי. העמותה מקפידה על הגנות ניהוליות, טכניות ופיזיות מתאימות לצורך שמירה על הנתונים האישיים כנגד השמדה מקרית או שלא כדין, אובדן מקרי, שינוי, חשיפה בלתי מורשית או גישה, שימוש וכל צורה אחרת של עיבוד בלתי מורשה של הנתונים האישיים אשר נמצאים ברשות העמותה. יחד עם זאת, מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של העמותה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חשיפת המידע בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם וככל שיעלה בידי צד שלישי כאמור לחדור למידע אשר שמור בידי העמותה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי העמותה בעניין זה.

5.11.    העמותה שומרת את הזכות לשנות, לתקן או לשפר מדיניות זו בכל זמן, אך מבלי לפגוע ברמת אבטחת הפרטיות המפורטת לעיל. העמותה מתייחסת לנושאי פרטיות בכובד ראש. מדי פעם אנו נעדכן את מדיניות הפרטיות שלנו ונפרסם את העדכונים הללו בעמוד זה.

5.12.    המשתתף מוזמן לבקש מהעמותה למסור לו הצהרה בנוגע לנתונים האישיים שהעמותה מעברים אודותיו, לשנות את הנתונים שלו, למחוק את המידע שלו, לבטל את הסכמתו לעיבוד הנתונים האישיים שלו או להסיר אתו מרשימות הדיוור של העמותה

5.13.    מובהר בזאת, כי לצורך מסירת פרטים אישיים על ידי אדם שטרם מלאו לו 18 שנים, נדרשת הסכמת הורה או אפוטרופוס.

  1. מידע שנשתל באופן אוטומטי במחשב של מבקר באתר – Cookies

6.1.       כאשר משתמש באתר, נכנס, או מבקר באתר, ייתכן ומידע מסוים יושתל במחשב או באמצעי אלקטרוני אחר שנעשה בו שימוש על ידי המשתמש, וזאת לצורך תפעול שוטף ותקין של האתר, התאמת האתר להעדפות האישיות של המשתמש ולצרכי אבטחת מידע. “Cookies” (“עוגיות“) הן קבצי טקסט שמאוחסנים בחומרת המחשב או באמצעי האלקטרוני בו נעשה שימוש על ידי המשתמש.

6.2.       תפקידן העיקרי של ה- Cookies, בין היתר, לסייע למשתמשים בקבלת שירותים שונים ולמטרות סטטיסטיות. במרבית הדפדפנים באינטרנט ניתן למחוק את ה-Cookies  מהמחשב או מהאמצעי האלקטרוני האחר שנעשה בו שימוש,  לחסום את כל ה-Cookies או לקבל התרעה לפני ש- Cookie מאוחסן במחשב או באמצעי האלקטרוני. כדי ללמוד יותר אודות שימושי אלה, נא עיין בהוראות השימוש הנוגעות לדפדפן האינטרנט ו/או בהוראות המופיעות בעניין זה במסכי העזרה של המחשב.

7.       הגבלת אחריות

7.1.       העמותה משקיעה מאמצים על מנת שהאתר ותוכנו יכללו מידע שלם, מדויק, אמין ועדכני אך אין היא מעניקה התחייבות ו/או מצג באשר לרמת הדיוק שלהם. המשתמשים מאשרים ומקבלים כי, העמותה עשויה שלא לשלוט בתוכן ו/או באבטחת האתר ושירותיו באופן כולל, ולאור זאת, העמותה אינה אחראית לאבטחת האתר ו/או לתוכן שבו.

7.2.       כמו כן, העמותה משקיעה מאמצים סבירים על מנת להבטיח את התחזוקה והזמינות של האתר, תוכנו ושירותיו, אולם, על אף מאמצי העמותה, הפעילות באתר עשויה להיות מופרעת, מופסקת, מושהית או מעוכבת, באופן קבוע או זמני, בשל גורמים או אירועים אשר אינם בשליטת העמותה או שלא מרצונה.

7.3.       המשתמשים מסכימים כי באחריותם לבדוק ולהעריך את האתר והתוכן, כהגדרתו לעיל. המשתמשים נושאים באחריות המלאה לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה אשר עשויים להיגרם כתוצאה מהסתמכות המשתמשים על תוכן האתר ו/או כתוצאה מהשימוש בו, כולו או חלקו. לפיכך, כל החלטה שהמשתמשים עשויים לקבל בהתבסס על הדיוק, השלמות, האמינות והשימושיות של התוכן, מוטלת עליהם.

7.4.       מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי השימוש באתר הינו על בסיס “AS-IS” והעמותה לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה, מכל מין וסוג, אשר ייגרמו למשתמשים כתוצאה מהסתמכות על תוכן האתר ו/או כתוצאה מהשימוש באתר ו/או בתוכן, בין שהעמותה צפתה אותם ובין שלא, בין שהעמותה יכלה לצפות אותם ובין שלא.

7.5.       האתר יכול שיציע קישורים, היפר-קישורים או באנרים, לאתרים אחרים, אשר העמותה אינה מפקחת עליהם או בודקת אותם, את מהימנותם ואת חוקיותם ואת כל הקשור לאבטחה שלהם ולמדיניות הגנת הפרטיות שלהם. לפיכך, העמותה לא תישא בכל חבות, מכל סוג שהוא, בכל הקשור לזכויות על הקניין הרוחני או כל זכות אחרת של צד שלישי, בגין התוכן שיפורסם בדפי האתר השונים או בכל אתר אחר שמקושר לאתר.

7.6.       העמותה לא תהיה אחראית לשימוש שעושים משתמשים בקישורים לאתר, בדפים שאינם נמצאים באתר או שנמצאים באתרים אחרים, והמשתמשים מתחייבים לציית ולקיים את ההוראות והתנאים של אותם אתרים או דפי אינטרנט ולהתקשר ישירות לספקים של אתרים אלה או דפים אלה בכל הקשור לנושאים שיעלו כתוצאה מהכניסה, הדפדוף או השימוש בהם.

7.7.       לעמותה לא תהיה כל חבות במקרה שמשתמש באתר, בניגוד לתנאי השימוש, יעביר או יודיע לעמותה או לצד שלישי, בין אם במסגרת שירותי האתר או תוכנו ו/או מרצונו של אדם, את פרטיו האישיים של אדם אחר (לרבות ומבלי לגרוע, שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, פרטי אשראי, מספר טלפון וכדומה), זאת מבלי שהמשתמש באתר קיבל תחילה את הסכמתו של אותו אדם. במקרה כזה, מסירת מידע כאמור וכל שימוש שתעשה בו העמותה הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש באתר.

7.8.       ככל שנפלה טעות בתיאור הצבע ו/או במראהו ו/או בצורתו של המוצר, הדבר לא יחייב את העמותה. התמונות והצבעים שיוצגו באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בינם לבין צבעי ו/או מראה ו/או צורות המוצרים במציאות ולמשתמש לא תהא כל טענה בשל כך.

7.9.       רישומיה הממוחשבים של העמותה בקשר עם ביצוע פעולות על ידי המשתמשים באתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות אותן הפעולות.

8.       דמי חבר

דמי חבר שנתיים יגבו בכל שנה קלנדרית מיום ההרשמה תוך ידוע החבר, אלא אם בעת ההרשמה נתן הוראת קבע מתחדשת. חבר אשר ביקש להפסיק את החברות במהלך השנה לא יקבל את החלק היחסי מדמי החבר חזרה, למעט אם הביטול התבצע תוך 14 יום מביצוע העסקה. אם בוצע ביטול במהלך 14 ימים מיום ביצוע העסקה יהיה זכאי החבר להחזר כספי מלא.

9.       גיוס תרומות ותשלום דמי חבר

9.1.       תהליך התרומה ו/או תשלום דמי חבר יתחיל בהקלקה באמצעות העכבר על כפתור האישור, אשר יוביל לטופס מילוי פרטים אישיים של המשתמש, לרבות פרטי כרטיס אשראי, ואישור קריאה והסכמה לאמור.

9.2.       בסיום הפעולות המתוארות בסעיף זה, תשלח למשתמש הודעה בדוא”ל המאשרת את בתקנון זה.

9.3.       ביצוע תרומה ו/או תשלום דמי החבר באמצעות האתר יתאפשר לכל משתמש אשר בבעלות כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי.

9.4.       העמותה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע את הגישה לביצוע תרומה ו/או לתשלום דמי החבר ו/או הגלישה של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תנאי השימוש ו/או לפי כל דין, או המנסה לפגוע באופן כלשהו בניהול התרומות ו/או תשלום דמי חבר באתר ו/או בפעילותו התקינה של האתר.

9.5.       המשתמש ימסור פרטים אישיים הנחוצים לעמותה לצורך חיוב כרטיס האשראי שלו לצורך התקשרות עמו (להלן: “הפרטים האישיים“).

9.6.       המשתמש מצהיר כי הפרטים האישיים שימסור במהלך התרומה ו/או תשלום דמי החבר יהיו אמתיים, מלאים ומדויקים. ככל שהפרטים האישיים שימסרו יהיו שגויים או לא מדויקים, העמותה לא תוכל להבטיח את ביצוע התרומה ו/או תשלום דמי חבר. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שמסירת פרטים אישיים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית וכי נגד מגישי פרטים אישיים כוזבים כאמור עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו ל- עמותה בשל כך, וזאת בין היתר לפי חוק העונשין, תשל”ז-1977, ולפי פקודת הנזיקין [נוסח חדש], תשכ”ח-1968.

9.7.       המשתמש מצהיר כי הוא יודע כי לא חלה עליו כל חובה חוקית למסור את הפרטים האישיים, וכי המטרה לשמה מבוקשים הפרטים האישיים היא לצורך השלמת הפעולות הנ”ל ולצורך התקשרות עתידית של העמותה עם המשתמש.

9.8.       העמותה תבדוק את פרטי כרטיס האשראי של המשתמש עם חברת האשראי המתאימה (להלן: “חברת האשראי“). יובהר ויודגש כי העסקה תשוכלל רק לאחר שהעמותה תקבל את אישורה של חברת האשראי בדבר ביצוע החיוב, בהתאם לנהלים המוסכמים בינה לבין חברת האשראי הרלוונטית. ככל שהעסקה לא תאושר על ידי חברת האשראי, העמותה תיידע את המשתמש על כך. יובהר כי במקרה כזה יראו את התרומה ו/או תשלום דמי חבר כאילו לא בוצעו.

10.    ביטול תרומות ו/או דמי חבר

10.1.    המשתמש יהא רשאי לפנות אל העמותה בבקשה לבטל תרומה ו/או תשלום דמי חבר שניתנו על ידו לעמותה, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, השתמ”א-1981 ותקנותיו ובלבד שפנה אל העמותה בכתב תוך 14 יום מהמועד בו ניתנה תרומתו כאמור.

10.2.    העמותה תהא רשאית לגבות דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום התרומה או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם. במידה וחברת האשראי תחייב את העמותה בעמלה בגין פעולה הביטול כאמור, תנוכה מסכום תרומתו ו/או מסכום תשלום דמי חבר של המשתמש כאמור העמלה שתידרש על ידי חברת האשראי.

10.3.    משתמש שנתן תרומה במזומן או בהמחאה וביקש לבטל את תרומתו, יקבל החזר כספי בהמחאה אשר תישלח לכתובת המשתמש או לכתובת המשלם עפ”י הפרטים שימסרו במלואם במעמד ביטול התרומה (בניכוי דמי הביטול הנ”ל), ולא יאוחר מ-7 ימי עסקים.

10.4.    במקרה שחברת כרטיסי האשראי לא תכבד את החיוב, התרומה ו/או תשלום דמי חבר של אותו משתמש שכרטיס החיוב שלו לא כובד יהיו בטלים ומבוטלים מאותו הרגע.

10.5.    במידה והמשתמש לא השלים את הפעולה, לרבות עקב אי הזנת שם ומספר אמצעי התשלום (כרטיס אשראי) באמצעותו יתבצע התשלום ו/או כל פרט מידע דרוש אחר, במועד ביצוע הפעולה, העמותה תהא רשאית לבטל את הפעולה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

10.6.    בכל מקרה אשר בו, מחמת “כוח עליון” ו/או כל אירוע שאינו בשליטת העמותה ו/או מי מטעמה, לא יתאפשר ניהול האתר כסדרו ו/או עמידה בהתחייבות כלשהי של העמותה באופן מלא או חלקי, תהא העמותה רשאית לבטל את העסקאות וההתקשרויות, על פי שיקול דעתה הבלעדי. בסעיף זה “כוח עליון” משמעו כמקובל על פי דין ולרבות אירועים ביטחוניים ו/או פעולות איבה ו/או מצבי חירום כלל ארציים או נקודתיים, שביתות או השבתות, תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות ולרבות חבלות כלשהן.

10.7.    מבלי לגרוע מן האמור לעיל, העמותה תהא רשאית לבטל כל פעולה, במקרה בו קיים חשד כי המשתמש ו/או צד שלישי כלשהו מנסים או ניסו לחבל במזיד בפעילות האתר.

11.    הדין החל וסמכות השיפוט

11.1.    התנאים וההוראות המפורטים בתנאי השימוש, וכן כל שינוי או תיקון, כמו גם השימוש באתר, יוסדרו על פי חוקי מדינת ישראל ללא התייחסות לסעיפי ברירת הדין החלים בה.

11.2.    סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם השימוש באתר או הקשור אליו מוקנית בזאת באופן בלעדי לבתי המשפט בתל אביב. 

12.    שונות

12.1.    במידה והוראה מהוראות תנאי שימוש אלה, תקבע על ידי ביהמ”ש כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי שימוש אלה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צמצומה על ידי הערכאה המשפטית.

12.2.    אין בתנאי שימוש אלה כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לעמותה על פי כל דין.

13.    צור קשר

באפשרותך ליצור עמנו קשר בנוגע לכל שאלה אודות תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות הנ”ל. פרטי הקשר של העמותה הם:

שם העמותה: עמותת ידידי מגלן (ע”ר) מספר 580415248

דואר אלקטרוני: info@maglan.org